Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Vướng nhất là nguồn lực thực hiện