Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP?