Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia