Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Sửa Luật Thống kê để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời