Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê