Tính độc lập khách quan về chuyên môn nghiệp vụ thống kê được hiểu như thế nào?

Tính độc lập khách quan về chuyên môn nghiệp vụ thống kê được hiểu như thế nào?

Trả lời:
Độc lập khách quan về chuyên môn, nghiệp vụ được hiểu là “Người làm công tác thống kê có quyền và trách nhiệm độc lập, thực hiện đúng đắn và đầy đủ những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Không một tổ chức, cá nhân nào vì bất cứ lý do gì mà ép buộc tổ chức và người làm công tác thống kê vi phạm các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định

Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê được hiểu như thế nào?

Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê được hiểu như thế nào?

Trả lời:
Tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê được hiểu như sau:

Các hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm:

    Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,
    Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
    Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành.

Tính thống nhất, đồng bộ được thể hiện trên các nội dung sau:

    Khái niệm;
    Nội dung;
    Phạm vi;
    Phương pháp tính, công thức tính;
    Phân tổ và nguồn số liệu

Những loại thông tin nào thuộc thẩm quyền công bố thông tin thống kê của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Những loại thông tin nào thuộc thẩm quyền công bố thông tin thống kê của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Trả lời:
Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung trực tiếp thực hiện bao gồm cả thông tin do Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê đặt tại cấp tỉnh thực hiện để phục vụ yêu cầu quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng khác. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê mà chỉ quyết định các cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu quản lý của địa phương ngoài các cuộc điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành quyết định. Vì vậy, chỉ những thông tin thống kê là kết quả các cuộc điều tra thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Thống kê mới thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây