Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ
  02353851652 tamkyqna@gso.gov.vn
 2. Trần Đình Dũng Chi Cục trưởng
  0905356251 tddung@gso.gov.vn
 3. Trần Minh Đức Thống kê viên
  0982664430 tmducqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Văn Trung Thống kê viên
  0905245124 nvtrungqna@gso.gov.vn
 5. Trần Thị Bích Hạnh Thống kê viên chính
  0983845010 ttbhanh@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Thị Minh Hiếu Thống kê viên
  0979705185 ntmhieuqna@gso.gov.vn
 7. Phạm Văn Trị Bảo vệ
 
 
Đang truy cập: Guest (7)