Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
  02353813059 dansoqna@gso.gov.vn
 2. Văn Công Cảnh Phó Trưởng phòng phụ trách
  0905776607 vccanh@gso.gov.vn
 3. Lê Thanh Sơn Thống kê viên
  0977281041 ltsonqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Bích Ngọc Thống kê viên chính
  0905316211 ntbngocqna@gso.gov.vn
 5. Đinh Thị Ngọc Châu Thống kê viên
  0796237884 dnchauqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (6)