Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
  02353813059 dansoqna@gso.gov.vn
 2. Trần Dự Trưởng phòng
  0905653236 trdu@gso.gov.vn
 3. Văn Công Cảnh Phó Trưởng phòng
  0905776607 vccanh@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Vũ Tiến Thống kê viên
  0905542573 nvtien@gso.gov.vn
 5. Đinh Thị Ngọc Châu Thống kê viên
  01216237884 dtnchauqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (21)