Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Thương mại

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Thương mại
  02353852882 thuongmaiqna@gso.gov.vn
 2. Trần Hữu Lộc Trưởng phòng
  0905741099 thloc@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Ngọc Phát Thống kê viên
  0969314031 nnphatqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Vũ Hoài Thanh Thống kê viên
  0915477919 nvhthanhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (5)