Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng
  02353845626 congnghiepqna@gso.gov.vn
 2. Trần Thị Nga Phó Trưởng phòng
  0935231045 ttnga@gso.gov.vn
 3. Phạm Thị Phương Anh Thống kê viên
  0988371746 ptpanh@gso.gov.vn
 4. Huỳnh Đức Nam Thống kê viên
  0905214546 hdnamqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (2)