Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Nông Sơn

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Nông Sơn
  02353656939 nongsonqna@gso.gov.vn
 2. Lê Phước Tuyên Chi Cục trưởng
  0905173135 lptuyen@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Hoàng Thanh Thống kê viên
  0905187086 nhthanhqna@gso.gov.vn
 4. Lương Thanh Khê Thống kê viên
  0975797827 ltkheqna@gso.gov.vn
 5. Trần Hoàng Ngọc Tú Nhân viên
  0963764804 thntuqna@gso.gov.vn
 6. Lê Thị Lan Hương Thống kê viên
  0902682502 ltlhuongqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (2)