Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Phú Ninh

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Phú Ninh
  02353890836 phuninhqna@gso.gov.vn
 2. Văn Công Vinh Chi Cục trưởng
  0905622272 vcvinhqna@gso.gov.vn
 3. Phạm Thị Minh Phương Thống kê viên
  0981985911 ptmphuongqna@gso.gov.vn
 4. Trịnh Thị Hà Thống kê viên
  0592887779 tthaqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Tuyết Trinh Thống kê viên
  0816164175 nttrinhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)