Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Núi Thành

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Núi Thành
  02353871417 nuithanhqna@gso.gov.vn
 2. Trần Ngọc Điệp Chi Cục trưởng
  0983006200 tndiepqna@gso.gov.vn
 3. Đinh Công Phó chi Cục trưởng
  0914190970 dcongqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Liễu Thống kê viên
  0935340888 ntlieuqna@gso.gov.vn
 5. Phan Hữu Phú Thống kê viên
  0343017443 phphuqna@gso.gov.vn
 6. Lê Thị Diệu Thống kê viên
  0975165145 ltdieuqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)