Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Nam Trà My

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Nam Trà My
  02353880023 namtramyqna@gso.gov.vn
 2. Nguyễn Trọng Phó Chi cục trưởng
  0905975051 ntrongqna@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Trường Thuấn Thống kê viên
  0905841702 ntthuanqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Văn Tỉnh Bảo vệ
  0905914295
 5. Nguyễn Hồng Huy Thống kê viên
  0965659722 nhhuyqna@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Văn Thanh Thống kê viên
  0968342179 nvthanhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)