Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình
  02353874434 thangbinhqna@gso.gov.vn
 2. Phan Công Hùng Phó Chi cục trưởng
  0983576102 pchungqna@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Khoá Thống kê viên
  0985074191 nkhoaqna@gso.gov.vn
 4. Trần Tấn Phiến Thống kê viên
  0905745694
 5. Châu Thị Hải Thống kê viên
  0988231989 cthaiqna@gso.gov.vn
 6. Phạm Thị Linh Xuân Nhân viên
 7. Huỳnh Thị Cánh Sinh Thống kê viên
  0938012198 htcsinhqna@gso.gov.vn
 8. Nguyễn Thị Khánh Minh Thống kê viên
  0702340359 ntkminhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)