Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình
  02353874434 thangbinhqna@gso.gov.vn
 2. Phạm Thiện Chi Cục trưởng
  0942401700 pthienqna@gso.gov.vn
 3. Phan Công Hùng Phó Chi cục trưởng
  0983576102 pchungqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Khoá Thống kê viên
  0985074191 nkhoaqna@gso.gov.vn
 5. Trần Tấn Phiến Thống kê viên
  0905745694
 6. Châu Thị Hải Thống kê viên
  0988231989 cthaiqna@gso.gov.vn
 7. Phạm Thị Linh Xuân Nhân viên
 
 
Đang truy cập: Guest (19)