Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức
  02353883330 hiepducqna@gso.gov.vn
 2. Thiều Văn Tiền Chi Cục trưởng
  02353965345 tvtienqna@gso.gov.vn
 3. Võ Hữu Thu Thống kê viên
  0983356872 vhthuqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Thu Trúc Thống kê viên
  0905141309 ntttrucqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Xuân Mỹ Thống kê viên
  0934932861 ntxmyqna@gso.gov.vn
 6. Trần Việt Thanh Thống kê viên
  0906512009 tvthanhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)