Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Nam Giang

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Nam Giang
  02353792314 namgiangqna@gso.gov.vn
 2. Mai Thế Lữ Phó chi Cục trưởng
  0398660357 mtlu@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Văn Ninh Thống kê viên
  0395118999 nvninhqna@gso.gov.vn
 4. Hồ Lực Thống kê viên
  0935246881 02353840674 hlucqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Mỹ Lan Thống kê viên
  0905416437 ntmlanqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)