Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Quế Sơn

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Quế Sơn
  02353885273 quesonqna@gso.gov.vn
 2. Lê Nho Hùng Chi Cục trưởng
  0905745685 lnhungqna@gso.gov.vn
 3. Đoàn Văn Phước Thống kê viên
  0905745683 dvphuocqna@gso.gov.vn
 4. Lương Văn Sơn Thống kê viên
  01673706977 lvsonqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Hồng Phượng Thống kê viên
  0906456840 nthphuongqna@gso.gov.vn
 6. Đinh Thị Châu Giang Thống kê viên
  0905015507 dtcgiangqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (7)