Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê Thị xã Điện Bàn

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê Thị xã Điện Bàn
  02353867326 dienbanqna@gso.gov.vn
 2. Nguyễn Đức Hoành Chi Cục trưởng
  0905758403 ndhoanhqna@gso.gov.vn
 3. Phạm Xuân Tâm Thống kê viên
  01288556616 pxtamqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thống kê viên
  0903124690 ntqtrangqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Hoa Thống kê viên
  0934849425 nthoaqna@gso.gov.vn
 6. Phan Thị Thu Thống kê viên
  02138989389 ptthuqna@gso.gov.vn
 7. Nguyễn Ngọc Thọ Bảo vệ
  0914146018
 
 
Đang truy cập: Guest (6)