Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Đông Giang

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Đông Giang
  02353898261 donggiangqna@gso.gov.vn
 2. Văn Công Dốn Chi Cục trưởng
  0905776609 vcdonqna@gso.gov.vn
 3. Lý Ngọc Tín Thống kê viên
  0388593359 lntin@gso.gov.vn
 4. Trần Minh Thống kê viên
  0935814554 tminhqna@gso.gov.vn
 5. Hồ Thị Mỹ Yến Thống kê viên
  0974730005 htmyenqna@gso.gov.vn
 6. Lê Thị Thanh Thống kê viên
  0968859769 ltthanhqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (3)