Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Tây Giang

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Tây Giang
  02353796025 taygiangqna@gso.gov.vn
 2. Nguyễn Sỹ Chi Cục trưởng
  0977829852 nsyqna@gso.gov.vn
 3. Trần Viết Việt Thống kê viên
  0906074525 tvvietqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Xuân Sơn Thống kê viên
  0976011268 nxsonqna@gso.gov.vn
 5. Đinh Văn Ngọc Thống kê viên
  0945060696 dvngocqna@gso.gov.vn
 6. Bríu Liếu Bảo vệ
  0384942135
 
 
Đang truy cập: Guest (4)