Đang tải dữ liệu...
 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
 
Nghị định số 97/2016/NĐ-CP
Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 
Phụ lục Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Phụ lục Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)
 
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19 tháng 12 năm 2016 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 
Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện
Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
 
Đang truy cập: Guest (15)