Đang tải dữ liệu...
 
Danh mục các đơn vị hành chính Tỉnh Quảng Nam
Mã số Tên đơn vị hành chính Ghi chú
49 Tỉnh Quảng Nam  
502 Thành phố Tam Kỳ  
20335 Phường Tân Thạnh  
20338 Phường Phước Hòa  
20341 Phường An Mỹ  
20344 Phường Hòa Hương  
20347 Phường An Xuân  
20350 Phường An Sơn  
20353 Phường Trường Xuân  
20356 Phường An Phú  
20359 Xã Tam Thanh  
20362 Xã Tam Thăng  
20371 Xã Tam Phú  
20375 Phường Hoà Thuận  
20389 Xã Tam Ngọc  
503 Thành Phố Hội An Nghị định số: 10/2008/NĐ-CP, ngày 29/01/2008 (chuyển loại hình)
20398 Phường Minh An  
20401 Phường Tân An  
20404 Phường Cẩm Phô  
20407 Phường Thanh Hà  
20410 Phường Sơn Phong  
20413 Phường Cẩm Châu  
20416 Phường Cửa Đại  
20419 Phường Cẩm An  
20422 Xã Cẩm Hà  
20425 Xã Cẩm Kim  
20428 Phường Cẩm Nam  
20431 Xã Cẩm Thanh  
20434 Xã Tân Hiệp  
504 Huyện Tây Giang  
20437 Xã Ch'ơm  
20440 Xã Ga Ri  
20443 Xã A Xan  
20446 Xã Tr'Hy  
20449 Xã Lăng  
20452 Xã A Nông  
20455 Xã A Tiêng  
20458 Xã Bha Lê  
20461 Xã A Vương  
20464 Xã Dang  
505 Huyện Đông Giang  
20467 Thị trấn P Rao  
20470 Xã Tà Lu  
20473 Xã Sông Kôn  
20476 Xã Jơ Ngây  
20479 Xã A Ting  
20482 Xã Tư  
20485 Xã Ba  
20488 Xã A Rooi  
20491 Xã Za Hung  
20494 Xã Mà Cooi  
20497 Xã Ka Dăng  
506 Huyện Đại Lộc  
20500 Thị trấn ái Nghĩa  
20503 Xã Đại Sơn  
20506 Xã Đại Lãnh  
20509 Xã Đại Hưng  
20512 Xã Đại Hồng  
20515 Xã Đại Đồng  
20518 Xã Đại Quang  
20521 Xã Đại Nghĩa  
20524 Xã Đại Hiệp  
20527 Xã Đại Thạnh  
20530 Xã Đại Chánh  
20533 Xã Đại Tân  
20536 Xã Đại Phong  
20539 Xã Đại Minh  
20542 Xã Đại Thắng  
20545 Xã Đại Cường  
20547 Xã Đại An  
20548 Xã Đại Hòa  
507 Thị xã Điện Bàn 889/NQ-UBTVQH13 (11/3/2015)
20551 Phường Vĩnh Điện Tên cũ: Thị trấn Vĩnh Điện
20554 Xã Điện Tiến  
20557 Xã Điện Hòa  
20560 Xã Điện Thắng Bắc  
20561 Xã Điện Thắng Trung  
20562 Xã Điện Thắng Nam  
20563 Phường Điện Ngọc Tên cũ: Xã Điện Ngọc
20566 Xã Điện Hồng  
20569 Xã Điện Thọ  
20572 Xã Điện Phước  
20575 Phường Điện An Tên cũ: Xã Điện An
20578 Phường Điện Nam Bắc Tên cũ: Xã Điện Nam Bắc
20579 Phường Điện Nam Trung Tên cũ: Xã Điện Nam Trung
20580 Phường Điện Nam Đông Tên cũ: Xã Điện Nam Đông
20581 Phường Điện Dương Tên cũ: Xã Điện Dương
20584 Xã Điện Quang  
20587 Xã Điện Trung  
20590 Xã Điện Phong  
20593 Xã Điện Minh  
20596 Xã Điện Phương  
508 Huyện Duy Xuyên  
20599 Thị trấn Nam Phước  
20602 Xã Duy Thu  
20605 Xã Duy Phú  
20608 Xã Duy Tân  
20611 Xã Duy Hòa  
20614 Xã Duy Châu  
20617 Xã Duy Trinh  
20620 Xã Duy Sơn  
20623 Xã Duy Trung  
20626 Xã Duy Phước  
20629 Xã Duy Thành  
20632 Xã Duy Vinh  
20635 Xã Duy Nghĩa  
20638 Xã Duy Hải  
509 Huyện Quế Sơn  
20641 Thị trấn Đông Phú  
20644 Xã Quế Xuân 1  
20647 Xã Quế Xuân 2  
20650 Xã Quế Phú  
20651 Thị trấn Hương An Đổi loại hình từ xã Hương An
----- Xã Quế Cường Đóng mã (20653) nhập vào xã Quế Mỹ
20659 Xã Quế Hiệp  
20662 Xã Quế Thuận  
20665 Xã Quế Mỹ Đổi tên từ xã Phú Thọ
20677 Xã Quế Long  
20680 Xã Quế Châu  
20683 Xã Quế Phong  
20686 Xã Quế An  
20689 Xã Quế Minh  
510 Huyện Nam Giang  
20695 Thị trấn Thạnh Mỹ  
20698 Xã Laêê  
20699 Xã Chơ Chun NQ số 03/NQ-CP ngày 10/01/2011
20701 Xã Zuôich  
20702 Xã Tà Pơơ NQ số 03/NQ-CP ngày 10/01/2011
20704 Xã La Dêê  
20705 Xã Đắc Tôi NQ số 03/NQ-CP ngày 10/01/2011
20707 Xã Chà vàl  
20710 Xã Tà Bhinh  
20713 Xã Cà Dy  
20716 Xã Đắc pre  
20719 Xã Đắc pring  
511 Huyện Phước Sơn  
20722 Thị trấn Khâm Đức  
20725 Xã Phước Xuân  
20728 Xã Phước Hiệp  
20729 Xã Phước Hòa Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 (thành lập mới, tách từ; xã Phước Hiệp)
20731 Xã Phước Đức  
20734 Xã Phước Năng  
20737 Xã Phước Mỹ  
20740 Xã Phước Chánh  
20743 Xã Phước Công  
20746 Xã Phước Kim  
20749 Xã Phước Lộc  
20752 Xã Phước Thành  
512 Huyện Hiệp Đức  
----- Thị trấn Tân An Đóng mã (20755) nhập vào thị trấn Tân Bình
20758 Xã Hiệp Hòa  
20761 Xã Hiệp Thuận  
20764 Xã Quế Thọ  
20767 Xã Bình Lâm  
20770 Xã Sông Trà  
20773 Xã Phước Trà  
20776 Xã Phước Gia  
20779 Thị trấn Tân Bình Đổi loại hình từ xã Quế Bình
20782 Xã Quế Lưu  
20785 Xã Thăng Phước  
20788 Xã Bình Sơn  
513 Huyện Thăng Bình  
20791 Thị trấn Hà Lam  
20794 Xã Bình Dương  
20797 Xã Bình Giang  
20800 Xã Bình Nguyên  
20803 Xã Bình Phục  
20806 Xã Bình Triều  
20809 Xã Bình Đào  
20812 Xã Bình Minh  
20815 Xã Bình Lãnh  
20818 Xã Bình Trị  
20821 Xã Bình Định Bắc  
20822 Xã Bình Định Nam  
20824 Xã Bình Quý  
20827 Xã Bình Phú  
20830 Xã Bình Chánh  
20833 Xã Bình Tú  
20836 Xã Bình Sa  
20839 Xã Bình Hải  
20842 Xã Bình Quế  
20845 Xã Bình An  
20848 Xã Bình Trung  
20851 Xã Bình Nam  
514 Huyện Tiên Phước  
20854 Thị trấn Tiên Kỳ  
20857 Xã Tiên Sơn  
20860 Xã Tiên Hà  
20863 Xã Tiên Cẩm  
20866 Xã Tiên Châu  
20869 Xã Tiên Lãnh  
20872 Xã Tiên Ngọc  
20875 Xã Tiên Hiệp  
20878 Xã Tiên Cảnh  
20881 Xã Tiên Mỹ  
20884 Xã Tiên Phong  
20887 Xã Tiên Thọ  
20890 Xã Tiên An  
20893 Xã Tiên Lộc  
20896 Xã Tiên Lập  
515 Huyện Bắc Trà My  
20899 Thị trấn Trà My  
20900 Xã Trà Sơn  
20902 Xã Trà Kót  
20905 Xã Trà Nú  
20908 Xã Trà Đông  
20911 Xã Trà Dương  
20914 Xã Trà Giang  
20917 Xã Trà Bui  
20920 Xã Trà Đốc  
20923 Xã Trà Tân  
20926 Xã Trà Giác  
20929 Xã Trà Giáp  
20932 Xã Trà Ka  
516 Huyện Nam Trà My  
20935 Xã Trà Leng  
20938 Xã Trà Dơn  
20941 Xã Trà Tập  
20944 Xã Trà Mai  
20947 Xã Trà Cang  
20950 Xã Trà Linh  
20953 Xã Trà Nam  
20956 Xã Trà Don  
20959 Xã Trà Vân  
20962 Xã Trà Vinh  
517 Huyện Núi Thành  
20965 Thị trấn Núi Thành  
20968 Xã Tam Xuân I  
20971 Xã Tam Xuân II  
20974 Xã Tam Tiến  
20977 Xã Tam Sơn  
20980 Xã Tam Thạnh  
20983 Xã Tam Anh Bắc  
20984 Xã Tam Anh Nam  
20986 Xã Tam Hòa  
20989 Xã Tam Hiệp  
20992 Xã Tam Hải  
20995 Xã Tam Giang  
20998 Xã Tam Quang  
21001 Xã Tam Nghĩa  
21004 Xã Tam Mỹ Tây  
21005 Xã Tam Mỹ Đông  
21007 Xã Tam Trà  
518 Huyện Phú Ninh  
20364 Thị trấn Phú Thịnh Nghị quyết số: 62/NQ-CP, ngày 21/12/2009 (thành lập mới, tách từ xã Tam Vinh)
20365 Xã Tam Thành  
20368 Xã Tam An  
20374 Xã Tam Đàn  
20377 Xã Tam Lộc  
20380 Xã Tam Phước  
20383 Xã Tam Vinh  
20386 Xã Tam Thái  
20387 Xã Tam Đại  
20392 Xã Tam Dân  
20395 Xã Tam Lãnh  
519 Huyện Nông Sơn Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 (thành lập mới)
20656 Xã Quế Trung Chuyển đến từ; huyện Quế Sơn
20668 Xã Ninh Phước Đổi tên từ xã Quế Ninh
20669 Xã Phước Ninh Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 (thành lập mới, tách từ; xã Quế Ninh)
20671 Xã Quế Lộc Chuyển đến từ; huyện Quế Sơn
20672 Xã Sơn Viên Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 (thành lập mới, tách từ; xã Quế Lộc)
----- Xã Quế Phước Đóng mã (20674) nhập vào xã Ninh Phước
20692 Xã Quế Lâm Chuyển đến từ; huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp huyện, 241 đơn vị hành chính cấp xã


 
 
Đang truy cập: Guest (4)