Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Tổng hợp 02353812050 tonghopqna@gso.gov.vn
 2. Phòng Thống kê Nông nghiệp 02353859671 nongnghiepqna@gso.gov.vn
 3. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 02353845626 congnghiepqna@gso.gov.vn
 4. Phòng Thống kê Thương mại 02353852882 thuongmaiqna@gso.gov.vn
 5. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 02353813059 dansoqna@gso.gov.vn
 6. Phòng Thanh tra Thống kê 02353813885 thanhtraqna@gso.gov.vn
 7. Phòng Tổ chức - Hành chính 02353852492 hanhchinhqna@gso.gov.vn
 8. Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ 02353851652 tamkyqna@gso.gov.vn
 9. Chi cục Thống kê thành phố Hội An 02353861259 hoianqna@gso.gov.vn
 10. Chi cục Thống kê huyện Tây Giang 02353796025 taygiangqna@gso.gov.vn
 11. Chi cục Thống kê huyện Đông Giang 02353898261 donggiangqna@gso.gov.vn
 12. Chi cục Thống kê huyện Đại Lộc 02353865409 dailocqna@gso.gov.vn
 13. Chi cục Thống kê Thị xã Điện Bàn 02353867326 dienbanqna@gso.gov.vn
 14. Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên 02353877693 duyxuyenqna@gso.gov.vn
 15. Chi cục Thống kê huyện Quế Sơn 02353885273 quesonqna@gso.gov.vn
 16. Chi cục Thống kê huyện Nam Giang 02353792314 namgiangqna@gso.gov.vn
 17. Chi cục Thống kê huyện Phước Sơn 02353881322 phuocsonqna@gso.gov.vn
 18. Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức 02353883330 hiepducqna@gso.gov.vn
 19. Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình 02353874434 thangbinhqna@gso.gov.vn
 20. Chi cục Thống kê huyện Tiên Phước 02353884310 tienphuocqna@gso.gov.vn
 21. Chi cục Thống kê huyện Bắc Trà My 02353882299 bactramyqna@gso.gov.vn
 22. Chi cục Thống kê huyện Nam Trà My 02353880023 namtramyqna@gso.gov.vn
 23. Chi cục Thống kê huyện Núi Thành 02353871417 nuithanhqna@gso.gov.vn
 24. Chi cục Thống kê huyện Phú Ninh 02353890836 phuninhqna@gso.gov.vn
 25. Chi cục Thống kê huyện Nông Sơn 02353656939 nongsonqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (5)