kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Tổng hợp 02353812050 tonghopqna@gso.gov.vn
 2. Phòng Thống kê Nông nghiệp 02353859671 nongnghiepqna@gso.gov.vn
 3. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 02353845626 congnghiepqna@gso.gov.vn
 4. Phòng Thống kê Thương mại 02353852882 thuongmaiqna@gso.gov.vn
 5. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 02353813059 dansoqna@gso.gov.vn
 6. Phòng Thanh tra Thống kê 02353813885 thanhtraqna@gso.gov.vn
 7. Phòng Tổ chức - Hành chính 02353852492 hanhchinhqna@gso.gov.vn
 8. Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ 02353851652 tamkyqna@gso.gov.vn
 9. Chi cục Thống kê thành phố Hội An 02353861259 hoianqna@gso.gov.vn
 10. Chi cục Thống kê huyện Tây Giang 02353796025 taygiangqna@gso.gov.vn
 11. Chi cục Thống kê huyện Đông Giang 02353898261 donggiangqna@gso.gov.vn
 12. Chi cục Thống kê huyện Đại Lộc 02353865409 dailocqna@gso.gov.vn
 13. Chi cục Thống kê Thị xã Điện Bàn 02353867326 dienbanqna@gso.gov.vn
 14. Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên 02353877693 duyxuyenqna@gso.gov.vn
 15. Chi cục Thống kê huyện Quế Sơn 02353885273 quesonqna@gso.gov.vn
 16. Chi cục Thống kê huyện Nam Giang 02353792314 namgiangqna@gso.gov.vn
 17. Chi cục Thống kê huyện Phước Sơn 02353881322 phuocsonqna@gso.gov.vn
 18. Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức 02353883330 hiepducqna@gso.gov.vn
 19. Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình 02353874434 thangbinhqna@gso.gov.vn
 20. Chi cục Thống kê huyện Tiên Phước 02353884310 tienphuocqna@gso.gov.vn
 21. Chi cục Thống kê huyện Bắc Trà My 02353882299 bactramyqna@gso.gov.vn
 22. Chi cục Thống kê huyện Nam Trà My 02353880023 namtramyqna@gso.gov.vn
 23. Chi cục Thống kê huyện Núi Thành 02353871417 nuithanhqna@gso.gov.vn
 24. Chi cục Thống kê huyện Phú Ninh 02353890836 phuninhqna@gso.gov.vn
 25. Chi cục Thống kê huyện Nông Sơn 02353656939 nongsonqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (22)