Đang tải dữ liệu...
 
Chiến lược phát triển Thống kê
 
Quyết định số 1803/QĐ-TTg
Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Công văn số 602/BKHĐT-TCTK
Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
 
Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá
Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Công văn số 1685/UBND-TH
Công văn số 1685/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Quảng Nam
 
Quyết định số 1950/QĐ-UBND
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Quảng Nam
 
Công văn số 2867/UBND-TH
Công văn số 2867/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2867/UBND-TH
Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2867/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
 
 
Đang truy cập: Guest (5)