Đang tải dữ liệu...
 
Các bảng phân loại, danh mục dùng trong điều tra thống kê
 
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 
Quyết định số 337/QĐ-BKH
Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 
Phần mềm tra cứu mã ngành kinh tế VSIC 2007
Phần mềm tra cứu mã ngành kinh tế VSIC 2007, biên soạn dựa trên nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 
Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg
Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành sản phẩm việt nam
 
Thông tư số 19/2010/TT-BKH
Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
 
Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg
Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
 
Danh mục sản phẩm Công nghiệp
Danh mục sản phẩm Công nghiệp (Dùng trong điều tra IIP và TĐT Cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012)
 
Danh mục nước và vùng lãnh thổ
Danh mục nước và vùng lãnh thổ
 
Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam
Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam (theo Quyết định số 421, ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê). Dùng trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2009
 
Danh mục đơn vị hành chính Tỉnh Quảng Nam
Danh mục đơn vị các hành chính Tỉnh Quảng Nam tính đến 31/12/2011 gồm có 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 244 đơn vị hành chính cấp xã
 
 
 
Đang truy cập: Guest (11)