Đang tải dữ liệu...
 
 

Các loại phiếu điều tra cơ sở kinh doanh cá thể, hành chính sự nghiệp, tôn giáo

 

Các loại phiếu điều tra cơ sở kinh doanh cá thể, hành chính sự nghiệp, tôn giáo

Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể:

Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp

Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi

Phiếu 2C/TĐTKT-TN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Phiếu 2D/TĐTKT-DV: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác

Phiếu hành chính sự nghiệp:

Phiếu 3A/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước

Phiếu 3Am/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ quan Đảng, Nhà nước

Phiếu 3S/TĐTKT-SN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp

Phiếu 3Sm/TĐTKT-SN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sự nghiệp

Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế

Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế

Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo

Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo dục, đào tạo

Phiếu 3V/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao

Phiếu 3Vm/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở văn hóa, thể thao

Phiếu 3T/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông

Phiếu 3Tm/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở thông tin, truyền thông

Phiếu 3H/TĐTKT-HH: Phiếu thu thập thông tin về các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Phiếu tôn giáo:

Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

 
 
Đang truy cập: Guest (4)