Đang tải dữ liệu...
 
 

Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp

 

Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2016

Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2016

Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2016

Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài năm 2016

Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2016

Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp

Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2016

Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2016

Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016

Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành năm 2016

Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2016

Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2016

Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2016

Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-BĐS: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2016

Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TT: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016

Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2016

Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế năm 2016

Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo năm 2016

Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải năm 2016

Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất, kinh doanh năm 2016

Phiếu 1D/TĐTKT-VP: Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài năm 2016

 
 
Đang truy cập: Guest (3)