Đang tải dữ liệu...
 
 

Tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

 

Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Biểu mẫu báo cáo số lượng doanh nghiệp rà soát 2017

Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT

Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

Biểu mẫu báo cáo số lượng doanh nghiệp rà soát 2017

 
 
Đang truy cập: Guest (3)