Đang tải dữ liệu...
 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 » Tổng điều tra kinh tế năm 2017 >> Văn bản trung ương

  1. Các loại phiếu điều tra cơ sở kinh doanh cá thể, hành chính sự nghiệp, tôn giáo
  2. Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  3. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kèm theo quyết định này là phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  4. Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Biểu mẫu báo cáo số lượng doanh nghiệp rà soát 2017
  5. Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK, ngày 15 tháng 09 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  6. Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
 
 
Đang truy cập: Guest (8)