Đang tải dữ liệu...
 

Hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

 
Câu hỏi 11: Hoạt động thống kê nhà nước phục vụ các mục đích nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 4 Luật thống kê 2015 quy định: Hoạt động thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các mục đích sau đây:

1. Đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội;

2. Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội;

3. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
 
Đang truy cập: Guest (4)