Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình KTXH Quảng Nam năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, tăng gần 11,6% so với năm trước (theo giá so sánh 2010). Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 18.632 tỷ đồng, tăng 12%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (đạt 12.800 tỷ đồng, vượt trên 40% dự toán); sản xuất nông nghiệp tăng ổn định, giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng (tăng 4,8%); IIP tăng trên 35%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 17%; kim ngạch nhập khẩu tăng gần 28%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 12 tháng so với cùng kỳ tăng 0,63%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường...
  2. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015
  3. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2015
  4. Tình hình KTXH Quảng Nam 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội. Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 15.385 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (9 tháng đạt 9.967 tỷ đồng, vượt gần 10% dự toán năm); sản xuất nông nghiệp tăng ổn định, giá trị sản xuất năm 2015 (giá so sánh 2010) ước đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng (tăng 4,4%); IIP 9 tháng tăng gần 33%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng gần 16%; kim ngạch nhập khẩu tăng 37%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 9 tháng so với cùng kỳ tăng 0,78%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường
  5. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2015
  6. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015
  7. Tình hình KTXH Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội. Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 7.975 tỷ đồng, tăng 7,2%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (6 tháng ước đạt 6.320 tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm); hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng gần 16%; sản xuất nông nghiệp tăng ổn định (năng suất lúa khoảng 55,3 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 16%; kim ngạch nhập khẩu tăng trên 36%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ tăng 0,92%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường...
  8. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2015
  9. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2015
  10. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 3 và ba tháng năm 2015
 
 
Đang truy cập: Guest (23)