Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2015
  2. Quảng Nam, năm 2014 với các chủ trương và chính sách mới của chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và khả quan...
  3. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014
  4. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014
  5. Tình hình KTXH Quảng Nam 9 tháng đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội: Vốn đầu tư phát triển 9 tháng đạt gần 12 nghìn tỷ, tăng 11%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (9 tháng đạt gần 5.990 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán năm); giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng 20% (giá so sánh 2010); sản xuất nông nghiệp được mùa cả hai vụ (đạt 527 nghìn tấn lương thực, tăng trên 6%); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 21%; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 17%; nhập khẩu tăng gần 24%; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
  6. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2014
  7. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014
  8. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng trên 15%; sản xuất nông nghiệp được mùa nhất từ trước đến nay (năng suất lúa khoảng 56,9 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 30%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; nhập khẩu tăng gần 30%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định, tăng 1,48% so với tháng 12 năm trước (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ: +4,32%)
  9. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014
  10. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014
 
 
Đang truy cập: Guest (10)