Đang tải dữ liệu...
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 9/2018

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 9/2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý III và 9 tháng năm 2018

Quảng Nam, những tháng đầu năm 2018 với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến đáng kể có nhiều mặt nổi trội....

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018 (Có 19 loại phiếu điều tra)

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018.

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và ở trên toàn quốc. 
 
Đang truy cập: Guest (10)