Đang tải dữ liệu...
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ, tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội. So với chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra về nhiệm vụ năm 2018, dự báo có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018 (Có 19 loại phiếu điều tra)

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Theo đó, hệ thống sản phẩm được chia thành 7 cấp: Năm cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. Quyết định cũng nêu rõ nội dung của các cấp sản phẩm Việt Nam.

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018. 
 
Đang truy cập: Guest (8)